blog background

Какви мерки предприема ЕС за справяне с текстилните отпадъци?

Преминаването към кръгови системи в производството и потреблението има определящо значение за постигане на климатична неутралност на ЕС до 2050 г. По тази причина през март 2020 г. Европейската комисия (ЕК) представи план за действие относно кръговата икономика, в който се засяга текстилната индустрия като ключов сектор.

Защо текстилната индустрия?

Текстилното производство е един от секторите, в които се влагат значителни количества природни ресурси – негативно въздействие има върху енергопотреблението, водата, климата.

По данни на ЕК близо 12 кг текстилни отпадъци се генерират на човек на годишна база. В същото време само 22% от текстилните отпадъци се събират разделно за повторна употреба или рециклиране.

За период от 5 години (2000 – 2015) се отчита 50% ръст в производството на текстилни изделия, до 7 години се очаква потреблението на дрехи и обувки да нарасне с 63%.

Нуждата от действия във връзка с производството и потреблението на текстил е неотложна, като в този сектор има голям потенциал за кръговост.

Новите стратегии и правила на ЕС за текстилните отпадъци

Със своята Стратегия за устойчиви и кръгови текстилни изделия от 30 март 2022 г. ЕК си постави за цел производство на устойчиви текстилни продукти, които са лесно поправими, с възможност за повторна употреба и рециклиране.

В изпълнение на заложените мерки и цели в стратегията, през юли 2023 г. ЕК предложи и съответните конкретни правила. С тях се цели да се поеме отговорност за намаляването, повторната употреба и рециклирането на текстилните отпадъци, както и за стимулирането на пазарите за употребявани текстилни изделия.

ЕК предвижда производителите на текстилни изделия да носят отговорност за целия жизнен цикъл на продуктите чрез модела за Разширена отговорност на производителя (същият се прилага и при  управлението на отпадъци от опаковки, батерии и акумулатори, електрическо и електронно оборудване – бел. а.).

Предложението на ЕК  също цели да се стимулира развитието на сектора с разделно събиране, сортиране, повторна употреба и рециклиране на отпадъци от текстил. В срок до 1 януари 2025 г. държавите членки на ЕС следва да въведат разделно събиране на отпадъчен текстил в домакинствата.

Друг не по-малко важен проблем, който трябва да се преодолее, е този с незаконния износ на текстилни отпадъци в други страни. Необходимо е да се гарантира, че те се превозват и третират екологосъобразно след износа си.