Често задавани въпроси
Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

В рамките на своя жизнен цикъл текстилът оказва значително влияние върху околната среда. Голямото количество вода, енергия, пестициди и торове, които се използват в текстилната индустрия, я нареждат сред един от най-големите замърсители в индустриалната сфера.

ЗАЩО да рециклираме текстил?

Текстилната промишленост на ЕС генерира около 16 милиона тона отпадъци годишно. Голяма част от тези отпадъци се изхвърлят на сметища или се изгарят, което е свързано с големи разходи и сериозно негативно въздействие върху околната среда. Това води и до загуба на ценни ресурси, което може да бъде избегнато, ако отпадъците се рециклират.

Повечето от използваните дрехи и текстил могат да бъдат използвани повторно и рециклирани, вместо да бъдат изгаряни или депонирани.

Винаги когато е възможно, дрехите следва да се използват повторно. Съществуват и различни начини за рециклиране на отпадъчния текстил, като в повечето случаи той се превръща в парцали или влакна, от които могат да бъдат създадени нови продукти.

КОИ са ползите от повторното използване и рециклиране на текстил?

• Осигурява евтино облекло за домакинства с ниски доходи по целия свят
• Допринася за постигане на заложените в директивите цели до 2025 г. подготовката за повторна употреба и рециклирането на битови отпадъци да се увеличат най-малко до 55% от теглото
• Намалява необходимостта от обособяване на по-големи пространства за депониране
• Намалява замърсяването, предизвикано от изгарянето на отпадъчен текстил
• Рециклирането на текстилни изделия спестява на околната среда тонове химикали, отпадъчни продукти и отпадъчни води, които се използват в производството на облекло

КАКВО може да се рециклира?

Всеки вид облекло и текстил, стига да са сухи, могат да бъдат използвани повторно и рециклирани.
Дори ако текстилът е замърсен, скъсан, прекомерно износен или остарял, той може да бъде използван в индустрията за рециклиране, така че не го изхвърляйте.
Не може да се рециклира само намокрен и мухлясал текстил или такъв, който е бил замърсен с опасни замърсители (напр. с бензин).

МОЖЕ ЛИ да бъде рециклиран текстил със синтетични влакна?

Да, може. Всички тъкани могат да бъдат рециклирани, ако не са замърсени с мазнини или други опасни замърсители.

КАК се рециклира текстил?

Почти всички използвани дрехи и текстил могат да бъдат повторно използвани или рециклирани: по-голямата част се използват повторно като облекло; друга част се превръщат в индустриални кърпи за полиране/бърсане или се преработват във влакна, които се влагат в нови продукти.

В сектора за повторна употреба и рециклиране на текстил се включват дейности като събиране, преработване, дистрибуция на всички видове използвани дрехи и текстил.

Процесът на събиране на дрехи и отпадъчен текстил обхваща всички възможни източници: домакинства, здравни институции, хотели и други предприятия, които използват големи количества текстилни продукти. Такива са използвани дрехи, памук, найлон, деним, вълна и бельо, които вече са преминали през потребителския пазар, рециклират се и отново се превръщат в продукт за потребителския пазар.

Друг източник на текстилни отпадъци представляват остатъците или страничните продукти от текстилната, оптичната и памучната промишленост. Те се използват в автомобилостроенето, обзавеждането, производството на матраци, в грубите прежди, хартиената промишленост и др.

Преработвателите сортират и третират използваното облекло и текстил. В обектите, в които са сортирани събраните дрехи и текстил, артикулите се преработват в големи бали, които се предават за рециклиране.

Използваните дрехи или текстил могат да бъдат нарязани и да се преобразуват в парцали за почистване за промишлени, търговски и други крайни клиенти. Друга част от тях се рециклират във влакна, които отново се използват за производство на дрехи, текстил и други продукти.

КЪДЕ мога да предам текстил?

• Потърсете контейнери за разделно събиране на текстил във вашия град.
• Някои магазини за дрехи, които приемат обратно дрехи втора употреба.
• Проверете за фирми, които събират, приемат и рециклират текстилни отпадъци – на сайта на ИАОС www.eea.government.bg има полезна информация
• Включвайте се в инициативи за разделно събиране на текстилни отпадъци.

ИНТЕРЕСНИ ФАКТИ:

• Замърсяващите вещества, които се откриват в отпадъчните води, генерирани от пране на памук, съдържат олово, цинк и други тежки метали
• Повечето парцали за бърсане и почистване са произведени от рециклиран текстил, който е бил отклонен от депата
• Памукът, използван за производството на кърпи, е най-зависимата от пестициди култура в света.

КАКВО мога/не мога да предавам за рециклиране?

Само текстилни артикули могат да бъдат предавани за рециклиране.
Моля, не предавайте електроника, матраци, смесени отпадъци или други нетекстилни артикули.