blog background

Нови правила за текстилната индустрия предвижда ЕС

През юли т.г. ЕК представи нови правила за постигане на по-устойчиво управление на текстилните отпадъци. Фокусът им е насочен главно към носенето на отговорност от страна на производителите за целия жизнен цикъл на текстилните продукти.

По данни на ЕК текстилното производство е четвъртата най-замърсяваща индустрия – след хранителната, жилищното строителство и мобилността. ЕС реализира 12,6 млн. тона текстилни отпадъци годишно. Едва 22% от тях се събират разделно, рециклират се и/или се използват повторно. Другите се изградят или депонират, посочват още от ЕК.

По-голяма отговорност за производителите на текстилни изделия

Правилата, които ЕК предвижда в предложението си, включват въвеждане на задължителни системи за Разширена отговорност на производителя. Системите  наподобяват тези, прилагани по отношение на управлението на отпадъци от опаковки, батерии и акумулатори, електрическо и електронно оборудване.

С други думи, от производителите ще се изисква да покриват разходите за управление на текстилни отпадъци, като възнаграждението в системата ще се изчислява на база екологичните показатели на текстила. Средствата, които системата събира, ще се инвестират в мощности за разделно събиране, сортиране, повторна употреба и рециклиране.

От ЕК смятат, че по този начин ще се намали делът на отпадъците от текстил и ще се увеличи кръговостта му, тъй като производителите ще бъдат мотивирани да произвеждат по-качествени текстилни изделия от самото начало.

Насърчаване на научноизследователската и развойна дейност в кръговите технологии за текстил

Като аргументи за новите правила от ЕК изтъкват още, че чрез тях ще се стимулира научноизследователската и развойна дейност в кръговите технологии за текстилния сектор.

ЕК предлага и мерки за справяне с незаконния износ на текстилни отпадъци в чужбина. Например да се гарантира, че транспортът им ще се реализира само при наличие на гаранции, че отпадъците ще се третират по екологосъобразен начин. Правилата идват като продължение на представената през март 2022 г. Стратегия на ЕС за устойчиви и кръгови текстилни изделия. Заложените цели и мерки в стратегията предвиждат пуснатите на пазара на ЕС текстилни изделия да са издръжливи, по-лесно преработваеми и рециклируеми.