blog background

Стратегията на ЕС за устойчиви и кръгови текстилни изделия – цели и мерки

В края на март миналата година (30 март 2022 г. – бел. а.) Европейската комисия прие Стратегия на ЕС за устойчиви и кръгови текстилни изделия. В нея бяха поставени ключови цели и мерки по отношение на управлението на различни видове текстилни изделия.

Действия в областта на текстила са наложителни,  категорични са статистическите данни 

Само за 5 години (2000-2015) почти двойно се е увеличило производството на текстилни продукти в глобален план, а до 2030 г. се очаква потреблението на обувки и облекла да нарасне до 63%.

Същевременно, по данни на ЕК средностатистическият европеец изхвърля 11 кг текстилни отпадъци годишно,  като един камион с текстил се депонира и/или изгаря по света всяка секунда.

Кои са целите, които трябва да бъдат постигнати до 2030 година?

Стратегията на ЕС по отношение на текстилните изделия поставя няколко ключови цели, изпълнението на които са предвидени до 2030 г.

Една от целите е текстилните продукти, пускани на пазара на ЕС:

 • Да са издръжливи, годни за ремонт и рециклиране;
 • Да са произведени в най-голяма степен от рециклирани влакна;
 • Да са без съдържание на опасни вещества в състава си;
 • Да се гарантират човешките права на работниците при производството на облекла, обувки и други текстилни изделия.

Усилията на индустриите следва да се фокусират върху качествения текстил, от който печелят и потребителите, и природата, а не към т.нар. “бърза мода”. Услугите за повторна употреба на дрехи, обувки и други текстилни изделия да са достъпни, ефективни и на разположение на потребителите.

Стратегията предвижда още производителите в сектора да поемат отговорност за продуктите си през целия им жизнен цикъл, дори и след като се превърнат в отпадък. Кръговият модел  ще стане норма, като се осигури по-голям капацитет за рециклиране и се сведе до минимум изгарянето и депонирането на текстилни отпадъци.

Какви са основните мерки, заложени в стратегията на ЕС за устойчиви и кръгови текстилни изделия?

Сред основните мерки, заложени в стратегията на ЕС по отношение на текстила, се открояват няколко ключови момента.

 • Залагане не изисквания за екодизайн на текстилните продукти, с оглед по-дългата им издръжливост, лесна поправка, рециклируемост, както и съдържание на рециклирани влакна в състава им.
 • Въвеждане на дигитален продуктов паспорт на продукта, в който да бъде въведена ясна информация за него.
 • Популяризиране на устойчиви практики и сертифицирането им за справяне с т.нар. “грийнуошинг”. Терминът идва от англ. ез. – greenwashing и назовава неетични практики, извършвани от компании в различни сектори, прикрити под  идеята, че са  устойчиви и еко съобразни, без реално да минимизират вредите върху околната среда.
 • Намаляване на свръхпроизводството и свръхпотреблението, както и забрана за унищожаване на непродадените и/или върнати текстилни изделия.
 • Въвеждане на хармонизирани правила за Разширената отговорност на производителите на текстил с еко модулирани такси.
 • Подготовката на облекла, обувки и други текстилни изделия за повторна употреба като първа и задължителна стъпка в управлението на разделно събраните текстилни отпадъци.
 • По-голям контрол върху освобождаването на микропластмаса от синтетичните материали.
 • Стимулиране на кръговия бизнес модел, включително секторите за повторна употреба и ремонт.
 • Насърчаване на компаниите и държавите членки в подкрепа на целите на стратегията.