blog background

Благодарение на напредъка в технологиите, начинът, по който се произвеждат и преработват текстилните материали, се променя радикално. Механичното развлакняване, химическото рециклиране и биоразграждането предлагат нови, по-ефективни и екологични решения. В тази статия ще разгледаме как тези иновации трансформират текстилната индустрия и какви са потенциалните ползи за околната среда и икономиката.

Механично развлакняване: Как работи и за какво се използва

Механичното развлакняване е процес, при който текстилните отпадъци се раздробяват и развлакняват механично, за да се отделят влакната. Това позволява повторното им използване в производството на нови текстилни продукти. Технологията включва няколко етапа като нарязване и шредиране на текстила до основни влакна, които след това могат да бъдат използвани за създаване на нови прежди и тъкани.

Един от основните му плюсове е способността да се обработват и смесени текстили. Това е от особена важност, тъй като смесените памучни и полиестерни тъкани преобладават в текстилните отпадъци. Въпреки че рециклираният материал от тях рядко се използва в шивашката промишленост, той намира приложение в производството на нетъкани текстилни материали за автомобилната и строителната индустрия.

Иновациите тук са свързани по-скоро с употребата на получения материал, отколкото със самия метод. Отделът по текстилно инженерство в Технологичен институт Kombolcha прави проучване, в което използват рециклирани смеси от памук и полиестер за създаване на мрежи с предени техники, подходящи за звукоизолация. Оказва се, че тези материали са отлични за абсорбирането на високочестотни звукови вълни над 2000 Hz.

Рециклираните смесени тъкани са привлекли вниманието и към топлоизолационните системи. В същия отдел са разработени и химически свързани нетъкани текстилни материали от механично рециклирани памучни и полиестерни отпадъци (смес 50/50 памук/полиестер), които показват по-добри топлоизолационни характеристики. Същият екип установява и акустичните свойства на рециклирани PET/памучни нетъкани рогозки.

Голяма част от проучванията все още продължават, но очакванията са, че именно иновативното използване на рециклирания нетъкан текстил ще повиши количествата предавани за рециклиране, и ще повлияе положително за намаляване на замърсяването на околната среда.

Химическо рециклиране: Революция в текстилната индустрия

Химическото рециклиране включва разграждане на текстилните влакна до техните основни молекули чрез химически процеси. Това позволява производството на нови влакна от рециклирани материали с високо качество. Химическите методи могат да включват различни технологии, като хидролиза, гликолиза и амония.

Химическото рециклиране е метод за преработка на текстилни отпадъци, който може да преодолее някои от проблемите на механичното рециклиране. То превръща полимерните отпадъци обратно в мономери, които могат да се използват за производство на нови полимери. Облеклата се шредират и след това се гранулират за преработка в полиестерни чипсове. Впоследствие се разтопяват и се използват за създаване на нови влакна, които се прилагат в нови полиестерни тъкани.

Химическото рециклиране на полиестер може да спести до 60% от енергийните разходи в сравнение с производството на нов полиестер. Този процент подчертава значимостта на химическото рециклиране за устойчивото бъдеще на текстилната индустрия.

Има опасения обаче, че химическото рециклиране може да запази или разпространи опасни вещества, които се срещат в добавките към текстилите. Така че, то все още има нужда от подобрения, за да се превърне в основно решение на проблема с рециклирането на текстил.

Въпреки това, са започнали изследвания, които са насочени към смесени текстилни отпадъци. Те са фокусирани върху методите за отделяне на различни видове влакна от дрехите, което ще улесни тяхната последваща обработка и ще допринесе за повишаване на качеството на крайния продукт. 

Биоразграждане: Екологичният подход към текстилните отпадъци

Биоразграждането използва биологични процеси, като микроорганизми и ензими, за да разгражда текстилните влакна до отделни компоненти. Този метод е особено ефективен за натурални влакна като памук, лен и вълна. Тези материали могат да се разграждат биологично, намалявайки натоварването върху депата за отпадъци и подпомагайки устойчивото управление на текстилните отпадъци.

Интересното е, че смесените текстили също могат да бъдат обработвани чрез биоразграждане, разделяйки компонентите. Накратко: ензимите разграждат естествените влакна, докато останат само синтетичните, които могат да бъдат използвани повторно. Това позволява ефективно рециклиране на текстилни материали, които съдържат както натурални, така и синтетични влакна.

Освен това, използването на ензими за биоразграждане, обикновено използва по-малко енергия, използва безопасни химикали и се основава на възобновяеми източници, а не на изкопаеми горива. Според Fraunhofer Institute, използването на ензими за биоразграждане може да намали времето за разграждане на текстилните отпадъци от години до няколко месеца, а около 70% от текстилните отпадъци, които се изхвърлят в депата, могат потенциално да бъдат разградени биологично.

3D тъкачна технология: Бъдещето на текстилното производство

Дънкови панталони с нова технология

3D тъкачните машини представляват значителна иновация в рециклирането на текстил. Тези машини могат да изтъкат дрехи, като например чифт дънки, от прежда за по-малко от 10 минути. Тази технология не само ускорява производствения процес, но и елиминира текстилните отпадъци, като използва точно толкова материал, колкото е необходимо за производството на даден артикул.

В момента се изгражда първата микро фабрика в Оукланд, Калифорния, за да се демонстрира концепцията, че 3D тъкачната технология може напълно да елиминира текстилните отпадъци и да намали значително разходите за производство. Това е голяма стъпка напред в устойчивото текстилно производство и показва огромния потенциал на 3D тъкачните машини за бъдещето на индустрията.

Изкуствен интелект и лазерни технологии: Технологичен напредък в рециклирането

Изкуственият интелект (AI) и лазерните технологии също дават своя принос в модернизирането на текстилното рециклиране. AI се използва за разпознаване на твърди части като копчета и ципове в дрехите. Лазери изрязват тези части, без да повредят текстилните влакна. Това значително улеснява процеса на рециклиране и подобрява качеството на рециклираните материали.

Използването на AI и лазерни технологии в процесите на рециклиране увеличава ефективността и точността на обработката на текстилни отпадъци, като същевременно минимизира загубите и повишава качеството на получените рециклирани материали. Това спомага и за намаляване на разходите и времето, необходимо за рециклиране, като прави процеса по-устойчив и икономически изгоден. Очакванията са AI да автоматизира все повече процеси при рециклирането на текстил подобрявайки не само времето, но самите процеси при обработката на текстилните отпадъци.

Улавяне и използване на въглероден диоксид: Иновация за устойчиво производство

Други иноватори в областта на рециклирането са разработили методи за улавяне на остатъчния въглероден диоксид от фабриките и превръщането му в целулоза. Получената целулозна маса може да се използва за направата на прежда. Ако този процес се докаже като ефективен в голям мащаб, той може да има значителен положителен ефект върху устойчивостта на текстилната индустрия и намаляване на въглеродния отпечатък от нея. 

Предизвикателства и бъдещи перспективи

Знак за рециклиране от стари дрехи

Въпреки значителния напредък в технологиите за преработка на текстил, все още съществуват някои предизвикателства. Един от основните проблеми е липсата на инфраструктура за събиране и сортиране на стари дрехи. Въпреки че големите вериги за дрехи започват да изземат стари дрехи, като дават на своите клиенти купони за отстъпка или ги компенсират по друг начин, има още много работа за извършване в тази посока.

Развитието на пазарите и на системите за разделно събиране на отпадъци, в т.ч. на тези за текстил, се нуждаят от подкрепа и подпомагане.

Асоциацията за текстилно рециклиране е учредена именно с тази цел – да участва активно в този процес. Стремим се да подпомагаме развитието на дейности в сферата на управление на отпадъците от текстил и обувки, като си сътрудничим с местни, национални и международни организации със сходни на нашите цели и задачи. Целта ни е създаването на по-устойчива система за събиране и рециклиране на текстилни материали и намаляване на замърсяването на околната среда за всички нас.

Често задавани въпроси

Какъв текстил може да се рециклира?

Всеки вид облекло и текстил, могат да бъдат използвани повторно и рециклирани, включително обувки и чанти. Дори замърсен, скъсан, прекомерно износен или остарял текстил може да бъде използван за рециклиране, ако е сух. Мокър или мухлясъл текстил не може да се рециклира.

Какви са сегашните технологии за рециклиране на текстил?

Технологиите за рециклиране на текстилни отпадъци, които се използват най-често днес са механично рециклиране, термично рециклиране и химическо рециклиране.

Какви са последните иновации в технологиите за рециклиране на текстил?

Последните иновации в технологиите за рециклиране на текстил включват използването на изкуствен интелект за подобряване на точността при сортиране на текстил, подобряване на химическото рециклиране и рециклиране чрез ензими (биоразграждане).