СЪДЕЙСТВАМЕ ЗА
РАЗВИТИЕТО НА ЕКОЛОГИЯТА
И ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ
С УПРАВЛЕНИЕ НА
ОТПАДЪЦИ ОТ ТЕКСТИЛ
Асоциация за текстилно рециклиране

За нас

Наименованието на сдружението е „Асоциация за текстилно рециклиране“, съкратено АTР. Наименованието може да бъде изписвано допълнително на английски език по следния начин „Association for textile recycling”.

 

za nas ico

ИСТОРИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Асоциация за текстилно рециклиране” (АTР) е юридическо лице с нестопанска цел по ЗЮЛНЦ, развиващо дейност в частна полза, което не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

АРТ е със седалище в гр. Благоевград и е вписана в Търговския регистър, регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписване на 15.05.2019 г.

Със законодателния пакет за кръгова икономика на Европейската комисия, и в частност Рамковата директива за отпадъци се поставят нови изисквания към държавите-членки, свързани с въвеждане на разделно събиране на различни отпадъци, като напр. опасни отпадъци, отпадъци от строителство и разрушаване и др. Текстилните отпадъци са измежду тези, за които е необходимо въвеждане на разделно събиране.

Развитието на пазарите и на системите за разделно събиране на отпадъци, в т.ч. на тези за текстил се нуждаят от подкрепа и от подпомагане, като Асоциацията за текстилно рециклиране е учредена с цел да допринася и участва активно в този процес.

arrows ico

НАШАТА МИСИЯ

1. Да защитава интересите на членовете си и предприятията в сферата на управление на отпадъци от текстил или обувки.

2. Да подпомага професионалното развитие на своите членове и да се стреми към повишаване на авторитета им в страната и чужбина.

3. Да сътрудничи с местни, национални и международни организации, имащи сходни цели и задачи и да стимулира партньорствата и сътрудничествата с местни и чуждестранни организации и партньори.

 

people ico

НАШАТА ВИЗИЯ

1. Подпомагане и съдействие за развитието на дейности в сферата на управление на отпадъците от текстил и обувки.

2. Участие в процедурите по издаване или съгласуване на нормативни актове, регламентиращи дейностите по управление на отпадъците на текстил или обувки, и лобиране за провеждане на законодателни изменения в нормативната уредба по отпадъците и други сфери, свързани с дейността на членовете й.