СЪДЕЙСТВАМЕ ЗА
РАЗВИТИЕТО НА ЕКОЛОГИЯТА
И ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ
С УПРАВЛЕНИЕ НА
ОТПАДЪЦИ ОТ ТЕКСТИЛ
Асоциация за текстилно рециклиране

ПОЛЗИ

arror icon

Ползи от рециклиране на текстил:

 

Текстилът оказва значително влияние върху околната среда по време на жизнения си цикъл. Голямото количество вода, енергия, пестициди и торове, които се използват в текстилната индустрия я нареждат сред една от най-замърсяващите индустрии.

Ето защо повторната употреба и рециклирането на текстил е важно да се превърне в една от добрите практики за отклоняване на отпадъци от депата, при спазване на йерархията за управление на отпадъците.

Рециклирането и повторната употреба на текстил, влакна и отпадъчни материали е ефективен метод за изграждане на устойчивост в производството на облекла.

Текстилните отпадъци са между 2 и 5 % от общите битови отпадъци, които се депонират ежегодно в страната. Отпадъчният текстил, който се депонира е проблем не само в страната, но и в световен мащаб. На естествените влакна са нужни години, за да се разградят, а изкуствените влакна не се разлагат. Някои видове текстил, като вълната например, се разлагат, но отделят метан и въглероден диоксид в атмосферата, което допринася за глобалното затопляне. Синтетичните тъкани в депото пък отделят азотен оксид, който е мощен парников газ. Токсичните вещества замърсяват подземните води и околните почви.

Текстилът е източник на емисии на парникови газове, който не следва да се пренебрегва. Увеличаването на рециклирането на текстила, ще допринесе за намаляване на емисиите на парникови газове, като в допълнение рециклирането е и единственият вариант за да се ограничи количеството текстилни отпадъци.

Освен това, рециклирането на текстилни отпадъци предлага много ползи за околната среда, измежду които:

  • намалява нуждата от пространство за депа, като ограничава парниковите газове, отделяни от изхвърления текстил;
  • намалява се използването на нови тъкани;
  • намалява се използването на енергията и вода за производството;
  • избягва се замърсяването;
  • намалява търсенето на оцветители.